اجرای عملیات آسفالت میدان سعدی جزیره کیش

تاریخ: 1399/12/04

عکاس: همافر - ملکی