اجرای طرح های زیربنایی عمرانی

مطالعه و اجرای طرح های زیربنایی عمرانی، توسعه و نگهداری، راهبری و نگهداری امور شهری در قالب پروژه ها،مستحدثات عمومی و خصوصی و ارایه خدمات آتش نشانی