آگهی  مناقصه عمومی دو مرحله ای

نگهداری و نگهبانی کامل محدوده پارک های شهر، سیمرغ، نیلوفر تا انتهای پارک جنگلی،باغ راه ایرانی و پارک خانواده در جزیره زیبای کیش

 • شماره مناقصه: ن/ع/99/24
 • نام مناقصه­ گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • نشانی مناقصه ­گزار:
 • مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076
 • تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف. تلفن: 88780747 021 و 8-88872235-021
 • موضوع مناقصه: نگهداری و نگهبانی کامل محدوده پارک های شهر، سیمرغ، نیلوفر تا انتهای پارک جنگلی،باغ راه ایرانی و پارک خانواده در جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 12 ماه شمسی
 • مبلغ برآورد:83.653.360.463 (هشتاد و سه میلیارد و ششصد و پنجاه و سه میلیون و سیصد و شصت هزار و چهارصد و شصت و سه ریال)
 • تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری مورخ 1399/11/14
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1399/11/25
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه ­گزار
 • تاریخ و محل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف" و "ب"): ساعت 13:30 مورخ 1399/11/27 در دفتر مرکزی مناقصه­ گزار

تبصره 1: زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت "ج" در جلسه گشایش پاکت های "الف" و "ب" اعلام خواهد شد.

تبصره 2: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.

 • مبلغ خرید اسناد مناقصه: 3.000.000 (سه میلیون ریال) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:

-  ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک سپه (انصارسابق) شعبه بازارونوس جزیره کیش

 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ریال که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 1. رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب 1-77788999-820-4110 نزد بانک سپه (انصارسابق) شعبه بازار ونوس جزیره کیش
 2. چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه­ گزار
 3. ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه
 • ترتیب دریافت اسناد مناقصه:

 شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه­ گزار تسلیم نمایند:

 1. و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 2. پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 3. رسید تحویل پیشنهادها
 • سایر شرایط مناقصه:
 • پیشنهاددهندگان مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیابی فنی- بازرگانی قرار می گیرند و ضریب تأثیر فنی 20% و حداقل امتیاز قابل قبول برای پذیرفتن پیشنهادات 65 می باشد.
 • پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصات درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .

دانلود متن آگهی