• نام مناقصه ­گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • نشانی مناقصه­ گزار:
 • مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076
 • تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف.

تلفن: 88780747 021 و 9-88872235-021(داخلی 220)

 • موضوع مناقصات:  نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه (منطقه یک، دو و سه) جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 24 ماه شمسی

ردیف

موضوع

شماره مناقصه

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

1

نگهداری فضای سبز منطقه یک جزیره زیبای کیش

ن/ع/11/99

156.586.944.000

5.531.738.880

2

نگهداری فضای سبز منطقه دو جزیره زیبای کیش

ن/ع/12/99

120.584.908.800

4.811.698.176

3

نگهداری فضای سبز منطقه سه جزیره زیبای کیش

ن/ع/13/99

171.956.808.000

5.839.136.160

 
 • تاریخ فروش اسناد مناقصات: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری مورخ 1399/07/30
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1399/08/10
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه­ گزار
 • تاریخ ومحل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف" و "ب"): ساعت 13:30 مورخ 1399/08/12 در دفتر مرکزی مناقصه­ گزار

           تبصره 1: زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت"ج"در جلسه گشایش پاکت های"الف"و"ب"اعلام خواهد شد.

           تبصره 2: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.

 • مبلغ خرید اسناد مناقصات: 3.000.000 (سه میلیون) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:
 • رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارمطابق جدول فوق می باشد که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 1. رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
 2. چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه­ گزار
 3. ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه

تبصره: در صورتی که پیشنهاد دهنده جهت بیش از یک منطقه اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت نماید تنها ارائه یک تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار کافی است. در این صورت، مبلغ تضمین ارائه شده باید بیشینه تضامین مربوط به مناطقی باشد که مناقصه گر اقدام به ارائه پیشنهاد در خصوص آن ها نموده است.

 • ترتیب دریافت اسناد مناقصه:

          شرکت کنندگان در مناقصات پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه­ گزار تسلیم نمایند :

 1. و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 2. پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 3. رسید تحویل پیشنهادها
 • سایر شرایط مناقصات:
 • پیشنهاددهندگان برای هر منطقه جداگانه مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیابی فنی- بازرگانی قرار می گیرند و ضریب تأثیر فنی 20% و حداقل امتیاز قابل قبول برای پذیرفتن پیشنهادات 65 می باشد.
 • دهندگان می توانند در هر سه منطقه نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند و ترتیب انتخاب برنده به ترتیب از منطقه یک، دو و سه صورت می پذیرد.

تبصره: با عنایت به اولویت در انتخاب برنده هر یک از مناطق، شرکت هایی که بعنوان برنده مناقصه در هر منطقه تشخیص داده شوند از پذیرش پیشنهاد در سایر مناطق حذف می گردند.

 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد.
 • پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصات درج گردیده است.
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .

 

دانلود متن آگهی