• شماره مناقصه: ن/ع/14/99
 • نام مناقصه­ گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • نشانی مناقصه­ گزار:

- دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش.

تلفن: 44421380- 076

- دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف.  

تلفن: 88780747 021 و 9-88872235-021(داخلی 220)

 • موضوع مناقصه: تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 12 ماه شمسی
 • مبلغ برآورد:35.394.040.728 ریال (سی و پنج میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون و چهل هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال)
 • تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ 1399/08/07
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1399/08/17
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه­ گزار
 • تاریخ ومحل گشایش پیشنهادها ( پاکات "الف" و "ب" و "ج"): ساعت 13:30 مورخ 1399/08/19 در دفتر مرکزی مناقصه­ گزار

         تبصره: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.

 • مبلغ خرید اسناد مناقصه: 3.000.000 (سه میلیون ریال) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:

-  ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش

 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 1. رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب 1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
 2. چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه­ گزار
 3. ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه
 • ترتیب دریافت اسناد مناقصه:

         شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه­ گزار تسلیم نمایند:

 1. و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 2. پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 3. رسید تحویل پیشنهادها
 • سایر شرایط مناقصه:

شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای یکی از دو شرط زیر باشند و درصورت عدم ارائه از مناقصه حذف می گردد:

 • دارای گواهینامه معتبر صلاحیت حداقل رتبه 5 بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب از وزارت نیرو و یا گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه باشند و رونوشت آن را در پاکت "ب" ارائه نمایند.
 •       پیشنهاددهندگان می بایست حداقل برابر مبلغ مناقصه قراردادهای مشابه (حداکثر در 5 قرارداد) در پنج سال گذشته داشته باشند و مدارک و مستندات آن (شامل رونوشت قرارداد به همراه آخرین صورت وضعیت تأیید شده یا مفاصا حساب تامین اجتماعی درخصوص کارهای اتمام یافته) را در پاکت "ب" ارائه نمایند.

تبصره: ارائه حداقل یک رضایت نامه از یکی از قراردادهای ارائه شده در بند فوق الزامی است. در خصوص شرکت کنندگانی که با  سازمان  و یا هر یک از شرکت های تابعه طی 5 سال گذشته سابقه همکاری داشته اند اخذ و ارائه رضایتنامه از سازمان و یا شرکت های تابعه الزامی می باشد.

 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید.

دانلود متن آگهی