آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث دو باب سرویس بهداشتی کمپ بحران جزیره زیبای کیش

آگهی احداث دو باب سرویس بهداشتی کمپ بحران جزیره زیبای کیش

 

•    شماره مناقصه: ن/ع/98/15
•    نام مناقصه گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
•    نشانی مناقصه گزار:
دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076
دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف. تلفن: 88780747– 021
•    موضوع مناقصه: احداث دو باب سرویس بهداشتی کمپ بحران جزیره زیبای کیش  به شرح مندرج در اسناد به مدت 6 ماه شمسی
•    مبلغ برآورد: 20.145.037.115 (بیست میلیارد و یکصدو چهل و پنج میلیون و سی و هفت هزار و یکصد و پانزده ریال)
•    تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت 16 مورخ 1398/06/27
•    آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت 16 مورخ 1398/07/08
•    محل فروش پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه گزار
•    محل تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی
•    تاریخ و  محل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف" و "ب") :ساعت 10 صبح مورخ 1398/07/09در دفتر مرکزی مناقصه گزار
         تبصره 1: زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت"ج"در جلسه گشایش پاکت های"الف"و"ب"اعلام خواهد شد.
          تبصره 2: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی¬نامه معتبر کتبی، مجاز می باشد.
•    مبلغ خرید اسناد مناقصه: 1.500.000 (یک میلیون و پانصد هزار) ریال
•    مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 1.007.251.856 ریال که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
1.    ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
2.    ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه¬گزار
3.    ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه
•    ترتیب دریافت اسناد مناقصه:
         شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم نمایند :
1.    تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
2.    تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
3.    دریافت رسید تحویل پیشنهادها
•    سایر شرایط مناقصه:
•    پیشنهاددهندگان مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیابی فنی و بازرگانی قرار می گیرند و ضریب تأثیر فنی 30% و حداقل امتیاز قابل قبول برای پذیرفتن پیشنهادات 65 می باشد.
تبصره: شرکت کنندگان در مناقصه می بایست حداقل دارای گواهینامه معتبر صلاحیت رتبه 5 رشته ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند و رونوشت آن را در پاکت "ب" قرار دهد. در صورت عدم ارائه، در ارزیابی فنی-بازرگانی پیشنهاددهنده فاقد صلاحیت تشخیص داده شده و از مناقصه حذف خواهد گردید.
•    پیشنهاددهندگانی که با سازمان و یا هر یک از شرکت های تابعه طی 5 سال گذشته سابقه همکاری دارند اخذ رضایتنامه از سازمان و یا شرکت های تابعه الزامی می باشد .
•    به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•    به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•    هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
•    سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
•    جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .

 

دانلود متن آگهی