آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای

خرید لباس (اورکت و شلوار) مقاوم به حریق  و  30 دستگاه تنفسی کامل به همراه تجهیزات کمکی اداره آتش نشانی شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزادکیش

 • نام مناقصه­ گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • نشانی مناقصه­ گزار:
 • مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076
 • تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف.

تلفن: 88780747 021  و  8-88872235-021

 • موضوع مناقصات:  خرید لباس (اورکت و شلوار) مقاوم به حریق  و  30 دستگاه تنفسی کامل به همراه تجهیزات کمکی اداره آتش نشانی شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزادکیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 4 ماه شمسی

ردیف

موضوع

شماره مناقصه

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

1

خریدلباس (اورکت و شلوار) مقاوم به حریق اداره آتش نشانی شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزادکیش

ن/ع/99/27

28.400.000.000

1.420.000.000

2

خرید 30 دستگاه تنفسی کامل به همراه تجهیزات کمکی اداره آتش نشانی شرکت عمران،آب و خدمات منطقه آزادکیش

ن/ع/99/28

36.600.000.000

1.830.000.000

 
 • تاریخ فروش اسناد مناقصات: از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ 1399/12/06
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1399/12/16
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه­ گزار
 • تاریخ ومحل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف" و "ب"): ساعت 13:30 مورخ 1399/12/18 در دفتر مرکزی مناقصه­ گزار

           تبصره 1: زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت"ج"در جلسه گشایش پاکت های"الف"و"ب"اعلام خواهد شد.

           تبصره 2: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.

 • مبلغ خرید هر یک از اسناد مناقصات: 3.000.000 (سه میلیون) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:
 • رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک سپه (انصارسابق) شعبه بازارونوس جزیره زیبای کیش
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر مناقصه مطابق جدول فوق می باشد که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 1. رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک سپه (انصارسابق) شعبه بازارونوس جزیره زیبای کیش
 2. چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه­ گزار
 3. ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه
 • ترتیب دریافت اسناد مناقصه:

          شرکت کنندگان در مناقصات پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه­ گزار تسلیم نمایند :

 1. و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 2. پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 3. رسید تحویل پیشنهادها
 • سایر شرایط مناقصات:
 • پیشنهاددهندگان برای هر مناقصه جداگانه مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیابی فنی - بازرگانی قرار می گیرند و ضریب تأثیر فنی 20% و حداقل امتیاز قابل قبول برای پذیرفتن پیشنهادات 70 می باشد.
 • تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف می باشند در هر یک از مناقصات که شرکت نموده اند جداگانه کلیه کاتالوگ ها و مشخصات اقلام موضوع مناقصه را به همراه یک سری از اقلام مذکور (اعم از لباس یا دستگاه تنفسی کامل)  به دبیرخانه مناقصه گزار جهت ارائه و طرح در کمیته فنی و بازرگانی به همراه پاکات مناقصه در زمان تحویل پیشنهادات ارائه نمایند.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد.
 • پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصات درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .

دانلود متن آگهی