آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش

"آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای  تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش"

•    شماره مزایده: ز/ع/98/13
•    نام مزایده گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
•    نشانی مزایده گزار:
-    دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076
-    دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف. تلفن: 88780747– 021
•    موضوع مزایده: واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 24 ماه شمسی
•    مبلغ برآورد پایه: 45.528.003.790 (چهل و پنج میلیارد و پانصد و بیست و هشت میلیون و سه هزار و هفتصد و نود ریال)
•    تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت 16:00 مورخ 1398/09/20
•    آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت 16:00 مورخ 1398/09/30
•    محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مزایده گزار
•    تاریخ و  محل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف"،"ب" و "ج"): 14:00 مورخ 1398/10/02 در دفتر مرکزی مزایده گزار
          تبصره: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می باشد.
•    مبلغ خرید اسناد مزایده: 2.000.000 (دو میلیون) ریال  که می بایست به روش ذیل ارائه شود :
-ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
•    مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 2.276.400.190 ریال که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
1-    ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
2-    ارائه چک بانکی تضمینی در وجه  مزایده گزار
3-    ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مزایده
•    ترتیب دریافت اسناد مزایده:
         شرکت کنندگان در مزایده پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به  مزایده گزار تسلیم نمایند :
1-    تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
2-    تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
3-    دریافت رسید تحویل پیشنهادها
•    سایر شرایط مزایده:
-    شرکت کنندگان می بایست حداقل یک رضایتنامه از کارهای انجام شده در زمینه موضوع قرارداد را ارائه نمایند در غیر اینصورت به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-    اشخاص حقیقی شرکت کننده می بایست نسبت به ارائه مدارک و مستندات معتبر مبنی بر دارا بودن مجوز جهت ارائه خدمات مرتبط با موضوع مزایده از مراجع ذیصلاح اقدام نمایند و در خصوص اشخاص حقوقی، موضوع اساسنامه شرکت کننده می بایست مرتبط با موضوع مزایده باشد و در غیر اینصورت به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•    به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•    به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•    هزینه درج هر دو نوبت آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
•    پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
•    سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
•    جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .
 

دانلود متن آگهی