آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش

 

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش

•    شماره مزایده: ز/ع/02/98/12
•    نام مزایده گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
•    نشانی مزایده گزار:
-    دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076
-    دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف. تلفن: 88780747– 021
•    موضوع مزایده:  تجدید واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 24 ماه شمسی
•    مبلغ برآورد پایه: 45.528.003.790 (چهل و پنج میلیارد و پانصد و بیست و هشت میلیون و سه هزار و هفتصد و نود ریال)
•    تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت 16 مورخ 1398/07/21
•    آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت 16 مورخ 1398/08/01
•    محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مزایده گزار
•    تاریخ و  محل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف"،"ب" و "ج"): 10 صبح مورخ 1398/08/04 در دفتر مرکزی مزایده¬گزار
          تبصره: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می باشد.
•    مبلغ خرید اسناد مزایده: 2.000.000 (دو میلیون) ریال  که می بایست به روش ذیل ارائه شود :
-ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
•    مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 2.276.400.190 ریال که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
1-    ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
2-    ارائه چک بانکی تضمینی در وجه  مزایده¬گزار
3-    ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مزایده
•    ترتیب دریافت اسناد مزایده:
         شرکت کنندگان در مزایده پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مزایده گزار تسلیم نمایند :
1-    تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
2-    تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
3-    دریافت رسید تحویل پیشنهادها
•    سایر شرایط مزایده:
-    شرکت کنندگان در مزایده می بایست حداقل به میزان مبلغ مزایده، کارکرد در قراردادهای مشابه در سه سال گذشته (حداکثر در 5 قرارداد) داشته باشند و مدارک و مستندات آن (شامل رونوشت قرارداد به همراه آخرین صورت وضعیت تأیید شده یا مفاصا حساب تامین اجتماعی درخصوص کارهای اتمام یافته) را در پاکت "ب" ارائه نمایند در غیر اینصورت به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-    شرکت کنندگان می بایست حداقل یک رضایتنامه از کارهای ارائه شده در بند فوق را ارائه نمایند در غیر اینصورت به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-    اشخاص حقیقی شرکت کننده می بایست نسبت به ارائه مدارک و مستندات معتبر مبنی بر دارا بودن مجوز جهت ارائه خدمات مرتبط با موضوع مزایده از مراجع ذیصلاح اقدام نمایند و در خصوص اشخاص حقوقی، موضوع اساسنامه شرکت کننده می بایست مرتبط با موضوع مزایده باشد و در غیر اینصورت به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•    به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•    به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•    هزینه درج هر دو نوبت آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
•    سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
•    جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .
 

دانلود متن آگهی