"آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع لاک- سبد و ظروف یکبار مصرف) موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش"

•    نام مزایده گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
•    نشانی مزایده گزار:
-    دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076
-    دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 - طبقه همکف. تلفن: 88780747– 021

ردیف

موضوع  مزایده

مقدار کل (تن)

مبلغ برآورد پایه (ریال )

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(ریال)

شماره مزایده

مدت مزایده

1

فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی (انواع لاک- سبد و ظروف یکبار مصرف) موجود در سایت بازیافت جزیره کیش

245

6.732.500.000

336.625.000

ز/ع/02/99/02

یک ماه

•    تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری مورخ 1399/06/30
•    آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا  پایان وقت اداری مورخ 1399/07/09
•    محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مزایده گزار
•    تاریخ و محل گشایش پیشنهادها: ساعت 13:30 مورخ 1399/07/12 در دفتر مرکزی مزایده گزار
تبصره: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می باشد.
•    مبلغ خرید اسناد مزایده: 1.500.000 (یک میلیون و پانصد هزار) ریال  که می بایست به روش ذیل ارائه شود :
- ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
•    مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق جدول فوق که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
1-    ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
2-    ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مزایده گزار
3-    ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مزایده
•    ترتیب دریافت اسناد مزایده:
شرکت کنندگان در مزایده پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مزایده گزار تسلیم نمایند :
1-    تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
2-    تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
3-    دریافت رسید تحویل پیشنهادها
•    سایر شرایط مزایده:
-    شرکت کنندگان می توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
-    به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر درفراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.
-    به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-    هزینه درج هر دو نوبت آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
-    پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
-    سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
-    جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .

دانلود متن آگهی