((آگهی استعلام بهاء))                          
                                                                                                                             شماره : 340
                                                                                                                               م.م 10/99
                                                                  موضوع:عملیات لکه گیری و ترمیم جداول،پیورس و ابنیه های شهری در سطح جزیره کیش


شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در نظر دارد انجام امور فوق را از طریق استعلام به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ این آگهی با مراجعه به دبیرخانه شرکت ، اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به دبیرخانه مرکزی شرکت تحویل نمایند .


زمان تحویل پاکات اسناد استعلام :
پایان ساعت اداری مورخ 1399/10/27

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

فرم شماره 4