((آگهی استعلام بهاء))                          
                                                                                                                        شماره : 10
                                                                                                                         م.م 336/99
                                                                                                 موضوع:خرید کانکس سرویس بهداشتی


شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در نظر دارد انجام امور فوق را از طریق استعلام به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ این آگهی با مراجعه به دبیرخانه شرکت ، اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به دبیرخانه مرکزی شرکت تحویل نمایند .


زمان تحویل پاکات اسناد استعلام :
پایان ساعت اداری مورخ 1399/10/27

فرم شماره 1

فرم شماره 2