((آگهی استعلام بهاء))                          
                                                                                                                                   شماره : 335
                                                                                                                                    م.م 10/99
                                                                       موضوع:خرید سازه های کلستنیکس(ورزشی)جهت نصب در محدوده های پارکی و ساحلی


شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در نظر دارد انجام امور فوق را از طریق استعلام به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ این آگهی با مراجعه به دبیرخانه شرکت ، اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به دبیرخانه مرکزی شرکت تحویل نمایند .


زمان تحویل پاکات اسناد استعلام :
پایان ساعت اداری مورخ 1399/1024

فرم شماره 1

فرم شماره 2